GIT-PD

GIT-PD is een gestructureerd behandelkader gebaseerd op de bewezen effectieve factoren die binnen alle beschikbare psychotherapieën voor persoonlijkheidsstoornissen worden gehanteerd. GIT-PD richt zich op klachten en problemen voortkomend uit de persoonlijkheidsproblematiek. Deze klachten uiten zich vaak in het ervaren van heftige emoties, stemmingswisselingen, een laag en negatief zelfbeeld, impulsproblemen (bijvoorbeeld geld verkwisten, seks, eetbuien, misbruik van middelen, roekeloos autorijden). Er zijn vaak problemen in relaties en/of men voelt zich erg geïsoleerd. Deze klachten leiden tot het ervaren van veel instabiliteit en diverse (psychosociale) problemen in het dagelijkse leven.

Doel

De doelstelling van de behandeling is het verminderen van klachten en problemen gerelateerd aan de persoonlijkheidsproblematiek. Om dit te bereiken is er in de behandeling aandacht voor het verbeteren van gedragsvaardigheden. Er wordt hierom stil gestaan bij uw eigen en andermans gevoelens, gedachten en gedrag. Het aanleren van adequatere vaardigheden bij het hanteren van moeilijke emoties en het ontwikkelen van een genuanceerder beeld over uzelf en de ander helpt bij het vinden van meer stabiliteit in het dagelijkse leven.

Duur, frequentie en vorm

De begeleiding bestaat uit individuele gesprekken van 45 minuten. Hoe vaak en wanneer deze gesprekken plaats vinden wordt bij aanvang met u vastgesteld, gaandeweg de behandeling kan de gespreksfrequentie worden verlaagd. De totale behandelduur bedraagt maximaal 18 maanden.
Het GIT-PD is bij het NPI een gefaseerde behandeling. Dit betekent dat u pas doorstroomt naar de volgende fase als de voorafgaande fase is afgerond. In de praktijk kan het voorkomen dat in de eerste fase, in overleg, met u wordt besloten niet door te gaan met fase twee. Zo nodig wordt er in dat geval meegedacht over alternatieve hulpverlening buiten het NPI. Het GIT-PD bestaat uit een multidisciplinair team. Naast de vaste behandelaar kan er contact plaats vinden met een andere discipline.

Werkwijze

De volgende modules kunnen gedurende het GIT-PD worden ingezet:
– Mentaliseren: Stil staan bij de eigen en andermans gevoelens, gedragingen en beweegredenen. Daarbij is aandacht voor het verminderen van zelfdestructief gedrag.
– Acceptance and Commitment (individueel of in een groepstraining): Het accent ligt op het onderkennen van beperkingen en mogelijkheden. Er is veel aandacht voor belangrijke persoonlijke waarden en wat er voor nodig is meer vanuit uw waarden te handelen.
– Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis ( VERS): groepstraining.
– Blended emotie regulatie training (ERT-blended): individuele training.
– Agressie regulatie Training (ART): individuele gesprekken.
– Creatieve therapie: individueel of in een groep.
– Motiverende gesprekken: Als er nog sprake is van veel ambivalente gevoelens ten aanzien van de behandelingen of als het nog moeilijk blijkt om een behandelfocus te kiezen.

Sitemap