Kwaliteit van zorg

HKZ-keurmerk

Het NPI is HKZ-gecertificeerd. Dit is een kwaliteitsgarantie die geldt voor het behandelen van patiënten met complexe psychische problematiek, het verzorgen van opleidingen, cursussen en bij- en nascholingen, en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

TOPGGZ keurmerk

Het NPI heeft voor al haar behandelingen het TOPGGZ-keurmerk ontvangen. NPI krijgt met dit keurmerk de erkenning dat zij hoog gespecialiseerde en innovatieve patiëntenzorg levert aan mensen met persoonlijkheidsstoornissen en dit combineert met wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding. Meer lezen...

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Het NPI meet de resultaten van de behandelingen met behulp van de zogenaamde ROM (Routine Outcome Monitoring). Dat betekent dat de cliënten worden gevraagd om af en toe een vragenlijst in te vullen. De uitkomsten worden gebruikt om de kwaliteit van de lopende behandeling zonodig te verbeteren en de effectiviteit van behandelingen inzichtelijk te maken.

Veilig opgroeien

Een kind heeft een veilige omgeving nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. In een veilige omgeving wordt geen geweld gebruikt en wordt goed voor een kind gezorgd. Wij kijken standaard naar de veiligheid van kinderen. Wanneer wij ons zorgen maken over de veiligheid van uw kind bespreken wij dit met u en zoeken we samen naar een oplossing. Werken aan de veiligheid thuis kan een onderdeel zijn van het behandelplan. 
Wij zijn gebonden aan het stedelijk Protocol Kindermishandeling en de landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Huiselijk geweld, en we zullen conform de wet- en regelgeving (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling melden bij het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling).
U kunt de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling downloaden.

Algemene leveringsvoorwaarden ggz 

Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen de ‘algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (ggz)’. Dat zijn de kleine lettertjes bij de afspraken die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding bij het NPI. In de ‘algemene leveringsvoorwaarden ggz’ staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar het NPI en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk geregeld is.

Lees de publieksversie van de leveringsvoorwaarden NPI.

Downloads

Kleine lettertjes uitgelegd


De algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door Ggz Nederland, LPGGZ (Landelijk Platform Ggz), NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) en Consumentenbond. Alle zorginstellingen die lid zijn van Ggz Nederland houden zich aan deze voorwaarden.

Sitemap